mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
mèdiCa permet complir amb els durs requeriments de la legislació espanyola, que atorga a les dades sobre la salut de les persones el nivell més alt de protecció i regulació

Legislació aplicable:
La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D., Llei Orgànica 15/1999) així com les normes de desenvolupament, especialment del Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats (Reial Decret 994/1999), tenen per objecte garantir i protegir, en el que respecta al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.

Per aquest motiu, s’han establert uns mecanismes de protecció orientats a garantir la seguretat de les dades emmagatzemades en diferents mitjans, alhora que a limitar-ne el seu ús a les finalitats previstes, i a possibilitar al seu titular (la persona física) el seu control.

Aquesta llei obliga a totes les persones, empreses i organismes, ja siguin privats o públics, que disposin de dades de caràcter personal a complir una sèrie de requisits i a aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que es disposi.


Així doncs, per tal de garantir la seguretat de les dades i l'acompliment de la llei, s’han de prendre diverses mesures organitzatives, registrals, informàtiques i sobre els procediments a dur a terme durant la vida útil dels fitxers de dades.

Pel que fa als requeriments 'informàtics', mèdiCa està preparat pel compliment de la llei, però també s'han d'adaptar molts altres aspectes del centre mèdic. Per aquest motiu, hem elaborat el següent document:
  • "Protecció de dades mèdiques. Adaptació a la LOPD": Inclou una introducció a la legislació vigent a l’estat espanyol, i una recopilació de les mesures que s’han de dur a terme per tal de complir-la, posant un èmfasi especial en el tractament de les dades mèdiques.
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF