mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
Generar una documentació clara i informativa, i que pugui incorporar la imatge corporativa de la consulta, centre o clínica, facilita la feina alhora que dóna una bona imatge
mèdiCa pot generar tot tipus de documents com: receptes, tractaments, indicacions terapèutiques, peticions d'actes mèdics, peticions d'interconsultes, certificats d'assistència, rebuts a pacients, factures a mútues, o historials mèdics.

Però també es pot imprimir la programació de l'agenda de visites, llistats de pacients, i en general llistats de qualsevol tipus d'informació catalogada.
pantalles: documents
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF