mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
Gestiona la facturació i la comptabilitat de la consulta mèdica, millorant la relació amb Hisenda i amb les mútues

Amb mèdiCa s'automatitza la facturació portant el registre de:

  • Els Rebuts cobrats als pacients. Que es poden generar automàticament a partir de les visites i els actes mèdics realitzats al pacient.
  • Les Factures cobrades a les mútues. Que també es poden generar automàticament, a partir dels pacients de la mútua.

I també es facilita la comptabilitat portant el registre de:

  • Els Ingressos provinents de la facturació.
  • Altres ingressos atípics a comptabilitzar.
  • I totes les Despeses associades a la consulta. Amb la possibilitat de comptabilitzar-les periòdicament --les que siguin fixes-- de forma automàtica.

Fins i tot es poden realitzar resums, gràfiques i senzills anàlisis econòmics.

pantalla: comptabilitat
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF