mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
La informació mèdica de suport garanteix la coherència i integritat de les dades, alhora que facilita la feina d'omplir els historials

Per tal de poder introduir àgilment les dades als historials dels pacients, es molt útil mantenir un catàleg amb la informació mèdica que s'hi introdueix habitualment. D'aquesta forma, es facilita la feina repetitiva mentre es garanteix la integritat i coherència de les dades, ja que aquestes passen a estar relacionades.

A més a més, aquest fet proporciona un altre avantatge, i és que permet realitzar nombroses recerques, que poden ser útils fins i tot per realitzar estudis epidemiològics.

En aquest sentit,  mèdiCa permet catalogar els següents conceptes:

pantalla: recerca

Les Malalties que es poden diagnosticar durant les visites dels pacients.

Els Tractaments (protocols, indicacions, etc) indicats i/o receptats. Que poden ser genèrics o específics.

Els Medicaments, Fórmules i Principis Actius que poden formar part dels tractaments.

Els Actes Mèdics que es poden demanar i/o realitzar durant la visita. Amb formularis ad hoc de petició i recollida de cada acte.

I les Imatges digitals que s'hagin realitzat al pacient.

guió
Codificació CIE9-MC i Vademècum: l'aplicatiu incorpora la base de dades de diagnòstics i protocols terapèutics segons la codificació CIE-9MC. Així com la base de dades de medicaments i principis actius del Vademècum.
També es poden registrar apunts sobre Bibliografia, les Entitats Mèdiques (metges, laboratoris, mútues, etc) amb les qui es té relació, i l'Agenda de Contactes.
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF