mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
Permet gestionar eficientment la programació de les visites dels pacients, alhora que facilita la comunicació entre el metge i la secretaria

La programació de l'agenda de visites dels metges, és una de les feines més quotidianes i repetitives que es duen a terme. Disposar d'una eina que doni suport a tot aquest procés, així com a la comunicació amb el metge, facilita enormement la feina.

mèdiCa permet gestionar eficientment la programació de les visites dels pacients.

Es poden definir horaris diferents per dies i per períodes, així com vacances o imprevistos. I tant el metge com la secretaria saben en tot moment l'estat de cada cita: concertada, amb el pacient a la sala d'espera, en curs, realitzada o bé tancada.

pantalla: agenda
Estat de la visita
A continuació es mostra la llegenda de les icones i dels colors de lletra de les hores:
pantalla: llegenda
Visita concertada / Pacient a la sala d'espera / Visita realitzada / Visita tancada

Espai buit / Espai buit però curt / Visita concertada / Visita solapada

A més a més, es pot fer un seguiment en temps real de la programació que ajuda al metge i a la secretaria a ajustar-se als horaris previstos, ja que el sistema --des de la barra de botons-- va avisant de les següents visites.

pantalla: agenda (2)
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF