mèdiCa 2004
imatge de fons
imagènia
> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial
Informatitzant la programació de les visites, els historials clínics i tota la informació mèdica, no només es solucionen les necessitats durant el procés assistencial, sinó que, automatitzant-lo i fent-lo més còmode, se'n millora l'eficiència i l'eficàcia
Beneficis
mèdiCa és un producte informàtic de qualitat orientat a la gestió assistencial del sector mèdic, amb el valor afegit de ser una oferta integral i una eina de productivitat
guió
Historials de Pacients
Resol el problema d'emmagatzemar i protegir els historials dels pacients, proporcionant un complert historial informatitzat, que s'ha dissenyat per tal que sigui fàcil d'omplir i consultar.
guió
Agenda de Visites
Permet gestionar eficientment la programació de les visites dels pacients, alhora que facilita la comunicació entre el metge i la secretaria.
guió
Informació Mèdica
Relacionar la informació dels historials dels pacients amb la informació mèdica de diagnòstics, actes mèdics, medicaments, etc. Garanteix la coherència i integritat de les dades, i facilita la feina d'omplir els historials.
guió
Facturació i Comptabilitat
Gestiona la facturació i la comptabilitat de la consulta mèdica, millorant la relació amb Hisenda i amb les mútues.
guió
Documentació
Generar una documentació clara i informativa, i que pugui incorporar la imatge corporativa de la consulta, centre o clínica, facilita la feina alhora que dóna una bona imatge.
guió
Compliment de la LOPD
mèdiCa permet complir amb els durs requeriments de la legislació espanyola, que atorga a les dades sobre la salut de les persones el nivell més alt de protecció i regulació.
copyright 2007 - imagènia
Descarrregar fullet del producte
PDF